انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۸۸ ثبت شده است

۱۷
مرداد
همیشه آنان که راه می روند بیدار نیستند

شاید خوابگردهایی هستند که به پرتگاه می روند!

  • میثم فکری
۰۷
مرداد

از: کوچکترین

به: بزرگترین

سلام

اگر بگویم حال من خوب است دروغ گفته ام و هر آنچه بگویم به گزاف گفته ام، چون تو به همه ی امور  آگاهی و می دانی که نمی دانیم در دوری تو چه بر حال ما می گذرد.

اگر بگویم در ماه شعبانم و دلم برای ماه شعبان تنگ شده همه می خندند ولی می دانم که تو نمی خندی. دلم حرف می خواد. دلم شنیدن و گفتن می خواهد. اصلا دلم دل می خواهد.

نامه ی فراق کوتاه باشد بهتر است. پس بس است.

  • میثم فکری