انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در بهمن ۱۳۸۹ ثبت شده است

۱۷
بهمن
آدم های کوچک وقتی به جای بزرگ می روند - جایی که خیلی بزرگتر از ظرفیتشان است - هم خود را خراب می کنند هم آن جای بزرگ را.

خیلی دوست دارم که راجع به یک نفر بنویسم. اما حیف... 

  • میثم فکری
۱۶
بهمن
بی تاب تر از همیشه این ماه صفر را به پایان رساندیم.

چشم انتظارم...

  • میثم فکری