انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۱ مطلب در آذر ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۲
آذر
هنوز ندای "هل من ناصر ینصرنی" را می توان شنید.

گوش کن...

حسین برای تو یاری می طلبد.

می دانی؟!

  • میثم فکری