انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۰ ثبت شده است

۱۹
شهریور
شاید برای زندگی فلسفه نمی خواهیم و بجایش فلسفه را باید زندگی کنیم...

پ.ن. به دلیل کمبود جا از الصاق نویسنده به متن معذوریم!

  • میثم فکری
۰۵
شهریور
گاهی دلت را که به قدم زدن زیر باران خوش می کنی ناگاه کسی از روی محبت برایت چتر می گیرد!
  • میثم فکری