انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۷
اسفند

همیشه به این موقع از سال که می رسیم دلم برای روزهای آخر اسفند می سوزد و به نظرم مظلوم ترین روزهای سال هستند.
همه در همهمه ی خیابان ها و شلوغی سر فروشنده ها به دنبال نشانه های بهارند و کسی از حال روزهای آخر اسفند نمی پرسد که بی صدا دارند می روند و هیچ کس هم دوستشان ندارد.
روزهای آخر اسفند نماد تمام و کامل روزهای زندگی اند که ما می گذرانیم به امید رسیدن به روزهای بهتر. روزهایی که بهاری اند و هیچ نسبتی با شعار و سیاست ندارند!

  • میثم فکری