انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

۳۰
خرداد
نه پیشنهادی دارم. نه حرف دلی. نه متن وزین و شایسته ی شما. چیزی ندارم برای گفتن.

فقط گله دارم. آن هم از خودم نه از شما...

 

 

  • میثم فکری
۰۲
خرداد
حکایت ما و امام هادی(ع) حکایت اسف باری شده. هرچقدر ما کم کاریم در تعظیم بزرگوارانمان٬دشمن ما پرکار است در اهانت.

امیدواریم آن امام هدایتگر ما را ببخشد...

  • میثم فکری