انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۳
مرداد
گاهی تنهایی را انتخاب میکنیم اما بسیار زمانی ست که تنهایی ما را برمی گزیند...
  • میثم فکری