انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

۱۴
ارديبهشت
مدتی است می خواهم روی قلبم بنویسم: لطفا در این مکان آشغال نریزید...

اما فرصت نمی کنم!

  • میثم فکری