انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

۰۵
آذر
ذوالجناح آمد...

همه اهل حرم بیرون دویدند        ولی سالار زینب را ندیدند


خداحافظ ای برادر زینب...

  • میثم فکری
۰۲
آذر
آنگاه که فهمیدیم چشم برای گریستن در غم حسین است.

گوش برای شنیدن روضه ی حسین است.

دست برای کوبیدن بر سینه در عزای حسین است.

سر برای بر سر کوبیدن برای حسین است.

پا برای برهنه شدن برای حسین و...

آنگاه حسینی زندگی می کنیم و چه خوش است زندگی حسینی و با حسین زندگی...

  • میثم فکری