انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

انکار ما

نوشته های یک تهیه کننده تلویزیونی

بایگانی

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

۲۵
تیر

شیرینی می گیریم. کیک می خریم. چراغانی می کنیم. تولد می گیریم...خودش را نمی بینیم.

دلمان می گیرد...

اما دلمان خوش است که هست

  • میثم فکری
۱۸
تیر
حالمان خوبتر از این نمی شود.خوب خوبیم...

خیالتان راحت

  • میثم فکری
۱۲
تیر
اگر دیدی که روزی عاشقی، مستی، خرابی، واله ای، شاید که لاله یا که دیوانه، مست و هشیاری
،کناری، زیر بامی یا که سقفی، جنب دیواری یا که پرچینی... صدای آه می آرد...

 مرا آنگه به یاد آور!

  • میثم فکری